Program vlastnej činnosti zameranej na ochranu proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Preambula

 1. Spoločnosť ANDERSON a.s. (ďalej len “ANDERSON” alebo “Spoločnosť”), IČO: 35 886 633, so sídlom: za kasárňou 1, 831 03 Bratislava je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3332/B.
 2. Spoločnosti bolo udelené Národnou bankou Slovenska povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom pod registračným číslom PAG109406, číslo povolenia OPK-16827/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.12.2009.
 3. ANDERSON je samostatný finančný agent (“Agent”) podľa § 7 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Predmetom činnosti Spoločnosti je najmä sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent.
 4. Cieľom tohto predpisu(ďalej len ”Program”) je úprava činností Spoločnosti pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v súlade s povinnosťami stanovenými:
  1. Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len “Zákon”)
  2. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazía financovania terorizmu(Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005, s. 15)
  3. Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ideo vymedzenie pojmu "politicky exponovaná osoba", a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu(Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006, s. 29)
 5. Tento Program je určený najmä pre osoby, ktoré sú v rámci Spoločnosti zodpovedné za identifikáciu klienta (ďalej tiež “Klient” alebo “Žiadateľ”) a identifikáciu zdrojov, ktoré majú byť použité pri sprostredkovávanej finančnej operácii, tj. sprostredkovaní poistenia (ďalej len ”Zodpovedné osoby”).
 6. Za vývoj, revíziu a dodržiavanie Programu, ako celku je zodpovedná Poverená osoba, ktorú určí predstavenstvo Spoločnosti (ďalej len “Poverená osoba”). Poverená osoba je zodpovedná za sledovanie a implementáciu zmien v príslušných zákonoch, ako aj doporučení a správ organizácií FATF či OECD.

Článok 1
Identifikácia klientov: všeobecne

 1. Spoločnosť je ako samostatný finančný agent povinná postupovať v súlade so Zákonom, a to predovšetkým vykonávať v stanovených prípadoch identifikáciu klientov o oznamovať poisťovni podozrivé okolnosti definované týmto interným predpisom.
 2. Agent nesmie uzatvárať zmluvy s klientmi, o ktorých vie – alebo s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam musí vedieť – že existuje pochybnosť, že splnia riadne a včas svoje záväzky alebo sa pokúsia o také konanie, ktoré má, alebo môže mať, znaky neobvyklej obchodnej operácie.
 3. V prípade, ak agent vykoná identifikáciu klienta, je povinný kópie dokladov o vykonanej identifikácii odovzdať poisťovni.
 4. Agent môže používať osobné údaje klientov iba pre účely plnenia predmetu zmluvy s poisťovňou; taktiež pri vyplňovaní identifikačných údajov môže požadovať od klienta iba osobné údaje v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy
 5. Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje klientov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov tak, aby nedošlo k ich zničeniu alebo inému znehodnoteniu a chrániť osobné údaje klientov pred zneužitím.

Ćlánok 2
Zjednodušená starostlivosť

 1. Spoločnosť nie je povinná vykonať základnú starostlivosť, ak
  1. sú identifikačné údaje o klientovi verejne dostupné, transparentné a nepochybne správne
  2. jeho činnosť je transparentná
 2. Spoločnosť nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri zmluve o životnom poistení, ak výška poistného za kalendárny rok nie je vyššia ako 1 000 EUR, alebo jednorazové poistné nie je vyššie ako 2 500 EUR.
 3. V rámci zjednodušenej starostlivosti musí Žiadateľ uviesť nasledujúce informácie
  1. Meno a priezvisko
  2. Adresu
  3. Dátum narodenia
  4. Iný kontakt (email, telefónne číslo)
 4. Zodpovedná osoba si overí totožnosť a miesto trvalého bydliska Žiadateľa – fyzickej osoby alebo sídla v prípade fyzickej osoby – podnikateľa, resp. právnickej osoby.
 5. Pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, vykoná Zodpovedná osoba základnú starostlivosť.

Článok 3
Základná starostlivosť

 1. Základná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi zahŕňa:
  1. Identifikáciu a overenie identifikácie klienta
  2. Identifikácia konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou
  3. Získanie informácií o účele a povahe obchodného vzťahu
  4. Priebežné monitorovanie obchodného vzťahu
 2. Zodpovedná osoba je pri overovaní žiadateľa, povinná sa uistiť, že Žiadateľ predložil všetky dokumenty tak, ako sú špecifikované v dokumente “Základná Starostlivosť: Fyzické a Právnické osoby” – Príloha 1.
 3. Spoločnosť je povinná pri kontrole preukázať, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Riziko legalizácie alebo financovania terorizmu sa pre účely tohto Programu posudzuje v závislosti od klienta, druhu obchodu, alebo obchodného vzťahu hodnoty obchodu.

Článok 4
Zvýšená starostlivosť

 1. Zvýšenú starostlivosť v súlade s § 12 Zákona Zodpovedná osoba aplikuje v nasledujúcich prípadoch:
  1. Žiadateľ je identifikovaný ako Politicky Exponovaná Osoba.
  2. Žiadateľ je občanom a/alebo rezidentom štátu/teritória, ktoré je na Zozname Rizikových Krajín. v prípade právnických osôb, ak ide o entitu so sídlom v Rizikovej Krajine a/alebo niektorý z konateľov je občanom a a/alebo rezidentom takéhoto štátu/teritória.
  3. Klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie
 2. Politicky exponovanou osobou je podľa § 6 Zákona osoba, ktorá zastáva alebo v priebehu posledných 12 mesiacov zastávala významnú verejnú funkciu mimo Slovenskej Republiky. za politicky exponované osoby sa však považujú aj iné fyzické osoby, ktoré sú s osobou vykonávajúcou významnú verejnú funkciu príbuzensky alebo inak spriaznené. Politicky exponované osoby sú tiež právnické osoby, ktorých štatutárom a/alebo konečným vlastníkom výhod je politicky exponovaná osoba.
 3. V prípade Žiadateľov spĺňajúcich podmienky podľa bodov a. a b. rozhoduje o prípadnom vstupe do obchodného vzťahu a rozsahu zvýšenej starostlivosti Poverená osoba, a to o každom prípade individuálne.
 4. V prípade Žiadateľov spĺňajúcich podmienky podľa bodu c. , ale nie bodov a. a b., postupuje Zodpovedná osoba v súlade s dokumentom “Zvýšená starostlivosť: Fyzické a Právnické osoby” – Príloha 2.

Článok 5
Doplňujúce faktory pre akceptovanie žiadosti Žiadateľa

 1. V prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb Spoločnosť zisťuje aj údaje o predmete podnikania, respektíve aktivity, ktorými sa Žiadateľ zaoberá.
 2. Každý Žiadateľ, či už v rámci základnej alebo zjednodušenej starostlivosti, musí byť overený v “Databáze osôb, skupín a entít voči ktorým existujú sankcie EU”, ktorá sa nachádza na web stránke Ministerstva vnútra SR. Ak sa ukáže, že Žiadateľ je v tejto databáze uvedený, musí Zodpovedná osoba túto skutočnosť považovať za podozrivú transakciu a vykonať všetky úkony stanovené týmto Programom.

Článok 6
Výnimky

 1. Výnimku alebo čiastočnú výnimku z pravidiel pre akceptáciu nových klientov môže dať iba Poverená osoba, a to iba do tej miery, aby prípadné výnimky neporušili Zákon.
 2. Prípadné výnimky musia byť spolu s odôvodnením priložené k záznamom klienta.

Článok 7
Postup pri zistení neobvyklých operácií

 1. Neobvyklou obchodnou operáciou (NOO) sa rozumie obchodná operácia podľa §4 Zákona. Druhy NOO sú špecifikované v Prílohe 3 tohto Programu.
 2. Poverená osoba vyhodnotí každú operáciu z hľadiska rizikovosti a znalostí o klientovi, ako aj obchodnom partnerovi, a následne vykoná potrebné opatrenia v zmysle Zákona č. 297/2008, najmä rozhodne o:
  1. Uskutočnení operácie v zmysle inštrukcií Klienta, keďže nepovažuje operáciu za neobvyklú.
  2. Hlásení operácie finančnej polícii,
  3. Odmietnutí zmluvného a obchodného vzťahu
  4. Požiadaní Klienta o poskytnutie doplňujúcich informácií. na základe vysvetlenia Klienta potom Poverená osoba rozhodne o ďalšom postupe.
 3. Operácia, ktorá bola vyhodnotená ako riziková, nesmie byť vykonaná, pokiaľ Poverená osoba výslovne a písomne nerozhodne, že môže byť vykonaná.
 4. Aktivity, ktoré sú hlásené finančnej polícii, hlási Poverená osoba.
 5. V prípade, že aktivita Klienta bola hlásená ako podozrivá príslušným úradom, sú všetky osoby v rámci Spoločnosti, ktoré o tejto skutočnosti vedia povinné dodržiavať mlčanlivosť ohľadom hlásenia podozrivých operácií voči tretím osobám, vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú.

Článok 8
Záznamy

 1. Každý Klient spoločnosti má samostatnú zložku, do ktorej sa ukladajú:
  1. Formuláre a dokumenty súvisiace s identifikáciou klienta.
  2. Výnimky klientovi udelené Poverenou osobou
  3. Iné dokumenty podľa uváženia Poverenej osoby
 2. Ku zložke Klienta má prístup len Poverená osoba a osoby, ktoré sú Poverenou osobou na to oprávnené, vo väčšine prípadov Zodpovedné osoby.
 3. Spoločnosť je podľa Zákona povinná archivovať túto zložku po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu s Klientom. Po uplynutí tejto doby, ak Poverená osoba neurčí inak, je celá zložka klienta zničená skartovaním.

Článok 9
Osoby zodpovedné za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 1. Za vývoj, revíziu a dodržiavanie Programu, ako celku je zodpovedná Poverená osoba. Poverená osoba je zodpovedná za sledovanie a implementáciu zmien v príslušných zákonoch, ako aj doporučení a správ organizácií FATF či OECD.
 2. Za monitoring aktivít Klienta je zodpovedná osoba, ktorá je k tomu určená Poverenou osobou. Ku každému klientovi je pridelená osoba zodpovedná za monitorovanie jeho aktivít.

Článok 10
Odborná príprava povinných osôb

 1. Spoločnosť ANDERSON uskutoční aspoň raz ročne odbornú prípravu všetkých povinných osôb v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. v prípade nových zodpovedných osôb je spoločnosť povinná tieto osoby bez zbytočného zdržania odborne zaškoliť v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
 2. Obsah odbornej prípravy zahŕňa najmä oboznámenie sa s obsahom Zákona, s právami a povinnosťami Zodpovedných osôb podľa Zákona a vnútorných predpisov Spoločnosti a so sankciami za porušenie povinností ustanovených Zákonom a/alebo vnútorných predpisov Spoločnosti.
 3. Z vykonania odbornej prípravy vyhotoví spoločnosť písomný záznam, ktorý obsahuje:
  1. miesto a dátum konania odbornej prípravy,
  2. obsah prípravy,
  3. mená a priezviská, funkcie a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sa odbornej prípravy zúčastnili,
  4. meno, priezvisko a vlastnoručný podpis osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala.

Článok 11
Aktualizácia Programu

 1. Poverená osoba je povinná prehodnocovať Program a jeho prílohy ako celok z hľadiska jeho aktuálnosti a efektívnostinajmenej jedenkrát ročne; okrem zoznamu rizikových krajín, ktorý musí aktualizovať minimálne raz za 3 mesiace a databázy osôb, skupín a entít voči ktorým existujú sankcie EU, u ktorých je aktualizácia stanovená v prílohe 5.
 2. Prílohy programu sú nasledovné dokumenty:
  1. Príloha 1 – Základná Starostlivosť: Fyzické a Právnické osoby
  2. Príloha 2 – Zvýšená starostlivosť: Fyzické a Právnické osoby
  3. Príloha 3 – Kritériá neobvyklých obchodných operácií (NOO)
  4. Príloha 4 – Vzor Hlásenia NOO
  5. Príloha 5 – Zoznam rizikových krajín
  6. Príloha 6 – Databáza osôb a entít, voči ktorým sa vedú sankcie

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť prehodnotí vypracovaný Program z hľadiska aktuálnosti a efektívnosti najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do dátumu konania odbornej prípravy určeného podľa článku 11.
 2. Vypracovaný Program je záväzný pre všetky zodpovedné osoby, ktoré sú povinné ho dodržiavať.
 3. Spoločnosť zabezpečí dodržiavanie Programu a kontrolu nad dodržiavaním Programu.
 4. Spoločnosť vyvodí v prípade nedodržania Programu zodpovednými voči týmto postih podľa osobitných predpisov.
 5. Program bol schválený dňa 20.12 2009 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.