Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.anderson.sk

Tieto Podmienky používania internetových stránok www.anderson.sk (ďalej len „internetových stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 01.08. 2014.

Všeobecné ustanovenie

„ANDERSON“ je marketingovým označením a ochrannou známkou spoločnosti ANDERSON a.s. Pokiaľ je na tejto internetovej stránke (webovom sídle www.anderson.sk) uvedené slovo „ANDERSON“, myslí sa tým ANDERSON a.s.

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť ANDERSON a.s. (ďalej len „ANDERSON“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov.

Spoločnosť ANDERSON je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ spoločnosť ANDERSON.

V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa spoločnosti ANDERSON sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.anderson.sk ako zdroj informácií.

Majiteľom ochrannej známky ANDERSON je spoločnosť ANDERSON a.s.

Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informácie o produktoch a službách spoločnosti ANDERSON. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy.

Jednotlivé produkty a služby uvedené na internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou ANDERSON a/ alebo ňou sprostredkované v rozsahu a podľa príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť ANDERSON nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Technické ustanovenie

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť ANDERSON nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť ANDERSON nárok na náhradu škody.

Kontaktné a registračné údaje spoločnosti

ANDERSON a.s., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 886 633, IČ DPH: SK2021855528, bankové spojenie Československá obchodná banka a.s., číslo účtu: 25670043/7500, IBAN: SK10 7500 0000 0000 2567 0043, SWIFT CODE: CEKOSKBX, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3332/B.