Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou ANDERSON a.s.

v zmysle § 15 zákona č. 122 / 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon č. 1 22 /20 13 Z. z

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť ANDERSON a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 886 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3332/B, ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent a to priamo prostredníctvom svojich zamestnancov (tzv. oprávnené osoby) a prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú voči spoločnosti v postavení podriadeného finančného agenta (ďalej spolu ako „finančný agent“) podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon č. 186/2009 Z. z.“) Webová doména: www.anderson.sk
 2. Sprostredkovateľom je podriadený finančný agent, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti odbornej, technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.
 3. Dotknutou osobou je najmä klient, zástupca klienta alebo potenciálny klient prevádzkovateľa, ktorému je poskytované finančné sprostredkovanie a ktorého osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • Finančný agent je na účely finančného sprostredkovania oprávnený požadovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať od klienta (tzv. dotknutej osoby) osobné údaje na základe § 31 Zákona č. 186/2009 Z. z. a to aj bez súhlasu dotknutej osoby.
  • Finančný agent je na účely marketingových aktivít v zmysle § 11 Zákon č. 122/2013 Z. z., v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a na iné účely oprávnený spracovávať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov finančným agentom je predovšetkým vykonávanie finančného sprostredkovania, identifikácia klienta alebo zástupcu klienta, overovanie tejto identifikácie, ochrana a domáhanie sa práv finančného agenta voči klientom, vykonávanie dohľadu a plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa Zákona č. 186/2009 Z. z.; kontaktovania klienta alebo oprávnenej osoby klienta zo strany finančného agenta za účelom priameho marketingu produktov a služieb sprostredkovávaných finančným agentom, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, prípadne SMS správ.
 6. Zoznam spracúvaných osobných údajov finančným agentom bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 31 Zákon č. 186/2009 Z. z.:
  • ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
  • ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu: názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
  • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty;
  • doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu. Finančný agent je oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta požadovať a získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti) a údaje v zmysle bodu 6 tejto informácie z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.
 7. Finančný agent získané osobné údaje dotknutých osôb (klientov) nezverejňuje.
 8. Finančný agent získané osobné údaje dotknutých osôb (klientov) neposkytne ani nesprístupní tretím stranám s výnimkou prípadov, ak povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva z príslušných právnych predpisov, alebo ak poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov bolo medzi klientom a finančným agentom zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi klientom a finančným agentom. Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb a okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, na základe obchodných zmlúv s finančným agentom:
  • finančným inštitúciám, s ktorými finančný agent spolupracuje na zmluvnom základe, za účelom ich ďalšieho spracovania; obchodné mená týchto finančných inštitúcií sú k dispozícií na internetovej stránke prevádzkovateľa.
  • tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv finančného agenta z obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia pohľadávky finančného agenta alebo jej časti a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.
 9. Osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretích krajín len v prípade, ak tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich ochrany.
 10. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone č. 122/2013 Z. z. právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby;
  • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu dotknutej osoby;
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak má dotknutá osoba podozrenie, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene;
  • na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely než za akými boli získané a žiadať o ich likvidáciu;
  • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov.

  Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

  Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

  • písomne na adresu sídla finančného agenta, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo;
  • elektronickou poštou alebo faxom, avšak žiadosť musí byť doručená aj písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania v elektronickej podobe či faxom;
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

 11. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
 12. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb:

  • osobné údaje budú spracúvané s použitím neautomatizovaných, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačného systému prevádzkovateľa, a informačných systémov dodávateľov finančných služieb;
  • dotknutá osoba môže žiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene samostatného finančného agenta;
  • dokumenty o evidencii, registrácii, prípadne osobitnej registrácii informačných systémov prevádzkovateľa budú sprístupnené na požiadanie na adrese sídla prevádzkovateľa v pracovné dni v čase od 09:00 do 17.00;
  • osobné údaje klientov sú uchovávané v listinnej forme ako aj velektronickej podobe prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa. Takto uchované osobné údaje prevádzkovateľ ďalej spracúva na účely plnenia povinností, na ktoré sa klientovi zaviazal. Klient ako dotknutá osoba prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a tieto informácie považuje za dostatočné, jasné a zrozumiteľné. Klient zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že si prevzal kópiu tohto dokumentu.